Lyhytterapia

Lyhytterapia on tavoitteellista keskustelua, jossa etsitään asiakkaan kanssa yhdessä vastauksia keskustellen ja tilanteen mukaan erilaisten harjoitteiden ja kotitehtävien avulla. Lyhytterapialla pyritään lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, helpottamaan tunteiden kohtaamista sekä kehittämään ongelmanratkaisutaitoja. Keskustelut voidaan käydä lähitapaamisten lisäksi myös etäyhteydellä tai vaikka ulkona kävellen. 

Lyhytterapiassa on erilaisia koulukuntia. Koulukunta määrittää, millä tavoin terapeutti lähestyy ongelmia ja millaisia työkaluja hän käyttää ongelmien ratkaisemiseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista. Se on eteenpäin suuntautuvaa, asiakkaan omiin taitoihin ja voimavaroihin keskittyvää keskusteluterapiaa. Menneisyyden sijaan katsotaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Lyhytterapia keskustelut ovat yleensä 1-25 kerran mittaisia tapaamiskertoja, jossa työskentelyn kohteena on asiakkaan haluama teema, esimerkiksi jokin tietty rajattu haaste tai ongelma. Lyhytterapialla hoidetaan lievempiä mielenterveysongelmia ja tuetaan haastavissa tilanteissa, kuten ihmissuhdeongelmissa tai stressissä. Lyhytterapiasta on tutkimusten mukaan hyötyä erilasissa elämän mukanaan tuomissa kriiseissä, henkisen kasvun tutkiskelussa sekä erityisesti ahdistuksessa ja lievässä masennuksessa. Myös uupumusasiakkailla on ollut positiivisia kokemuksia lyhytterapian tarjoamasta tuesta. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu vakaviin mielenterveyshäiriöihin.

Lyhytterapiassa vahvistetaan asiakkaan omaa oivaltamista, kyvykkyyttä sekä onnistumiskokemuksia, jotta asiakkaan vahvuuksia käytetään hyvinvoinnin edistämiseen. Asioiden ei välttämättä tarvitse olla suuria, sillä pienetkin haasteet voivat saada isoja mittasuhteita yksin pohtiessa. Lyhytterapiassa jo muutama käynti voi antaa avun solmujen aukaisemiseksi. Lyhytterapia soveltuu hyvin myös niihin hetkiin, kun asiakas odottaa pääsyä jatkohoitoon esimerkiksi psykoterapiaan.

Lyhytterapia tapaamisissa ei käydä asiakkaan koko elämänkertaa läpi, ellei asian käsittely sitä vaadi. Pääosin lyhytterapiassa keskitytään tässä hetkessä oleviin, asiakkaan mieltä painaviin teemoihin. Tapaamisissa asiakkaan omia voimavaroja pyritään vahvistamaan ja suunnataan katsetta tulevaisuuteen.

Lyhytterapia prosessista tehdään asiakkaan kanssa aina kirjallinen sopimus ja alustava suunnitelma, jota päivitetään matkan varrella. Tavoitteet kirjataan selkeästi ja niitä seurataan koko ajan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Terapia on ehdottoman luottamuksellista ja asiakas saa itse päättää tapaamisten määrän.

Hyvä tietää lyhytterapiasta:

  • Ei ole valmiita ratkaisuja, vaan aktiivista keskustelua terapeutin kanssa asiakkaan omien voimavarojen löytämiseksi ratkaisujen avaimiin.
  • Ei kuulu Kelan korvauksen piiriin, vaan asiakas maksaa palvelun itse tai saamallaan maksusitoumuksella.
  • Ei vaadi lääkärin lähetettä. Asiakas voi hakeutua palvelun pariin silloin, kun hän sitä tarvitsee. Oli ongelma suuri tai pieni.
  • Ei tehdä potilasjärjestelmiin kirjauksia.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin tutkinnosta:

Lyhytterapeutin koulutus on kaksi vuotta kestävä ammatillinen täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus antaa työkalut toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja siihen sisältyy psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat, psykoterapeuttiset valmiudet.  Lyhytterapeutti-nimike ei ole kuitenkaan terveydenhuollon suojattu ammattinimike, joten myös lyhyempiä koulutuksia on tarjolla ja kaikki koulutukset eivät ole näin kattavia.