Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 6.1.2022                                                    

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kasvun Pysäkki / Y-tunnus: 2247401-2

Maarit Hallia

Morohaantie 46

21290 RUSKO

044 9759 513

maarit@kasvunpysakki.fi

REKISTERIN NIMI

Kasvun Pysäkki asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yritys Kasvun Pysäkki tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti. Terapia-, työnohjaus- sekä koulutustapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan viimeistään asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteystietojen lisäksi myös käyntitietojen päivämäärät sekä laskutustiedot. Rekisteriin tulee tarvittaessa tallentaa myös terapia-asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Lyhytterapeuttiset ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. MANUAALINEN AINEISTO

Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

B. SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekkisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.