Työterveysyhteistyö – yhteistä työtäkö?

Työterveys sekä työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö tulisi mielestäni nähdä uudessa valossa, erityisesti pienissä yrityksissä. Monesti työterveyshuolto saatetaan nähdä pienissä yrityksissä pakollisena rahareikänä, eikä näin ollen tunnisteta työterveyshuollon tarpeellisuutta tai tukea työhyvinvoinnin asiantuntijuudessa. Mielestäni tärkeää olisi saada työpaikoille sellainen ajatus, että työterveyshuolto on osa yrityksen omaa toimintaa siinä, missä henkilöstöhallinto, palkkahallinto tai tuotantokin on. Vaikka työterveyshuollon toteuttaakin useasti varsinaisesti työpaikasta erillinen taho, tulisi työterveyshuolto toiminta nähdä osana yrityksen toimintaa.  

Mielestäni rehellisellä, avoimella yhteistyöllä työpaikan ja työterveyshuollon välillä saavutetaan vaikuttavimmat tulokset. Itselläni on oman työn varrella ollut monta pienyritystä, jossa on vasta toimivan työterveyshuoltoyhteistyön tuloksena saatu erittäin tuloksekasta ja kustannustehokasta työhyvinvointia työpaikoille. Myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee tukea työterveysyhteistyöhön kannustamisessa. Tällaisena tukijärjestelmänä on tähän saakka toiminut mm. Kelan työterveyshuollon porrastettu korvausjärjestelmä, joka toivottavasti saa jatkoa tulevaisuudessakin. 

Koen työterveyshuoltona tehtävän työn erittäin merkityksellisenä koko yhteiskunnan kannalta ja olen ylpeä siitä, että saan toimia työterveyshuollon asiantuntijana pitkän työterveyshuoltourani pohjalta. Luotan siihen, että aina tarvitaan myös lämminsydämisiä, rautaisia työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisia.

Minä, arvot ja työhyvinvointi

Työhyvinvointi on arjessa hyvin ajankohtainen aihe. Työelämä on muuttunut radikaalisti etätyön sekä digitaalisuuden lisääntyessä. Uudet ilmiöt lisäävät useasti myös työntekijöiden koettua henkistä kuormittuneisuutta sekä oireilua. Itselleni digitaalisuuden nopea harppaus työelämässä pysäytti pohtimaan omia työelämän arvoja sekä sitä, mitä kaikkea on hallittava, jotta pysyy työrytmissä mukana.

Työhyvinvointi on mielestäni kokonaisuus, joka muodostuu arvojen sopusoinnista, työstä ja sen mielekkyydestä, omasta terveydestä, turvallisuuden tunteesta sekä yleisestä hyvinvoinnista.  Se merkitsee jokaiselle vähän eri asioita.

Mitä oikeastaan työhyvinvointi sitten merkitsee itselleni? Sitä voi lähteä pohtimaan monestakin näkökulmasta, itse nostaisin tarkasteluun aivan ensimmäisenä omat henkilökohtaiset arvot.

Arvot on mielestäni keino erotella sitä, mikä on itselle hyvää, arvokasta, oikein ja myös sitä, mikä ei ole itselle hyväksi, mitkä asiat sotivat niin sanotusti omia arvoja vastaan. Arvojen kautta löytyy oma energia työhyvinvointiin, niin kuin elämiseen ylipäätään. Asiat, jotka kiinnostavat, innostavat, saavat toimimaan ja jotka antavat elämälle suunnan vie samalla myös työhyvinvointia eteenpäin. Kun tutustuu omiin arvoihin, on helpompaa löytää myös itselle mielekäs työrooli.

Arvot luovat pohjan motivoitumiselle. Työhyvinvoinnissa tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että voidakseen hyvin on tunnettava omat arvot ja työyhteisön arvot. Näiden arvojen on oltava myös sopusoinnussa keskenään, jotta syntyy hyvinvointia. Työhyvinvointia lisää niin yksilötasolla kuin koko työyhteisössäkin hyvä ja motivoiva johtaminen. Se mahdollistaa työilmapiirin, jossa hyvinvointi pääsee nousemaan yksittäisistä työntekijöistä.